Pomoc socjalna

 
1. STYPENDIUM SZKOLNE – miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 514 zł. Wniosek należy złożyć u sekretariacie w terminie do 15 września 2016 r.
2. ZASIŁEK SZKOLNY – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Ubiegać się można w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 
3. WYPRAWKA SZKOLNA – Pomocą obejmuje się uczniów bez względu na kryterium dochodowe słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wnioski należy złożyć w sekretariacie w terminie do 9 września 2016 r.