Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2021/2022

 

Opis pięciu klas otwieranych w roku szkolnym 2021/2022 wraz z planowanymi siatkami godzin

Godziny wymienione w planowanych siatkach (z wyjątkiem religia/etyka) są obowiązkowe w danym profilu dla wszystkich uczniów.

 

KLASA  A (prawno-debatancka)

Planowana siatka godzin w klasie A (prawno-debatanckiej)

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

Nauczane języki obce: język angielski – kontynuacja, język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja.

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami społecznymi i humanistycznymi oraz sztuką dyskusji, a także wszystkich tych, którzy wiążą swą przyszłość z dyscyplinami prawnymi lub z aktywnością społeczno-polityczną. W programie klasy został przewidziany moduł kształcenia retorycznego, który będzie obejmował wiedzę z zakresu retoryki, szeroko rozumianej kultury debaty, teorii argumentacji i współczesnych formatów i stylów debatowania, ze szczególnym uwzględnieniem debaty oksfordzkiej. Edukacja retoryczna będzie służyła kształtowaniu postaw obywatelskich i zdobywaniu praktycznych umiejętności, które pomogą swobodnie zabierać głos w trakcie wystąpień publicznych. Uczniowie będą też uwrażliwiani na potrzebę dbałości o jakość prawa i zachowanie porządku prawnego, zyskają orientację w procedurach funkcjonowania struktury państwa i organów ochrony prawa. Celem edukacji prawnej, realizowanej na lekcjach WOS, będzie zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w codziennym życiu, świadome korzystanie z praw i wolności obywatelskich, tworzenie argumentacji prawniczej i swobodne posługiwanie się tekstem prawa. Nauczanie w klasie wspomagane jest przez współpracę z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego, która polega m. in. na tworzeniu wspólnych projektów edukacyjnych. Szkoła oferuje uczniom klasy dodatkowe zajęcia teatralne oraz (miarę możliwości) wyjazdy na warsztaty artystyczno-naukowe, a także udział w projektach uczniowskich pod patronatem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu WarszawskiegoUczniowie mogą pracować przy redagowaniu szkolnej gazety. Klasa realizuje projekt „Wielokulturowość” we współpracy z Nowymi Horyzontami. 

Przykładowe kierunki studiów: prawo, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, ekonomia, socjologia, filozofia, psychologia, filologia polska, geografia, historia. 

 

KLASA  B (matematyczno-fizyczna)

Planowana siatka godzin w klasie B (matematyczno-fizycznej)

Dwa obowiązkowe rozszerzenia: matematyka, fizyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Nauczane języki obce: język angielski – kontynuacja, język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

Przedmiotami uzupełniającymi są laboratorium informatyczne w klasie pierwszej i drugiej oraz laboratorium fizyczne w klasach trzeciej i czwartej.

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych matematyką, fizyką oraz zastosowaniami matematyki i fizyki w technice. Dla uczniów tej klasy organizowane są koło matematyczne i koło fizyczne. Odbywają się także zajęcia laboratoryjne z informatyki realizowane we współpracy z Politechniką Warszawską. Uczniowie starszych klas uczestniczą w wyjazdowych (również zimowych) obozach naukowych przygotowujących do olimpiad i konkursów. Dla zainteresowanych klas organizowane są wyjazdy do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz do CERN-u w Genewie*.

Przykładowe kierunki studiów: informatyka, MEiL, matematyka, fizyka, elektronika, energetyka, mechatronika, architektura, automatyka i robotyka, cyberbezpieczeństwo. 

*dobór wyjazdów i warsztatów następuje w porozumieniu nauczycieli, rodziców i uczniów

 

KLASA  C (chemiczno-fizyczna)

Planowana siatka godzin w klasie C (chemiczno-fizycznej)

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: chemia, fizyka, matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, chemia

Nauczane języki obce: język angielski – kontynuacja, język rosyjski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

Przedmiotami uzupełniającymi są laboratorium fizyczne i laboratorium chemiczne realizowane w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych chemią, fizyką i matematyką. Dla uczniów tej klasy organizowane są zajęcia laboratoryjne chemiczne i fizyczne prowadzone we współpracy z Politechniką Warszawską. Zajęcia chemii realizowane są w specjalistycznie wyposażonej szkolnej pracowni. Uczniowie starszych klas uczestniczą w wyjazdowych obozach naukowych przygotowujących do olimpiad i  konkursów. Najzdolniejsi uczniowie odbywają indywidualne staże badawcze w laboratoriach Wydziału Chemicznego PW i Instytutu Chemii Organicznej PAN. Dla zainteresowanych organizowane są wyjazdy do Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz do CERN-u w Genewie*.

Przykładowe kierunki studiów: chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, ochrona środowiska, fizyka.

*dobór wyjazdów i warsztatów następuje w porozumieniu nauczycieli, rodziców i uczniów

 

KLASA  D (biologiczno-chemiczna)

Planowana siatka godzin w klasie D (biologiczno-chemicznej)

Trzy obowiązkowe rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia

Nauczane języki obce: język angielski – kontynuacja, język niemiecki – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

Przedmiotem uzupełniającym są języki klasyczne w medycynie realizowane w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych biologią i chemią, wiążących przyszłość z naukami medycznymi. Uczniowie tej klasy uczestniczą w warsztatach laboratoryjnych organizowanych przez uczelnie wyższe, m.in. SGGW. Młodzież bierze udział w warsztatach terenowych w rezerwacie „Mewia Łacha” oraz w zajęciach z bioetyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego*. Dla uczniów prowadzone są zajęcia koła biologicznego, ekologicznego i chemicznego. Zajęcia chemii realizowane są w specjalistycznie wyposażonej pracowni. Klasa opiekuje się szkolnym terrarium.

Przykładowe kierunki studiów: medycyna, stomatologia, farmacja, chemia, biologia, bioinżynieria, biotechnologia.

*dobór wyjazdów i warsztatów następuje w porozumieniu nauczycieli, rodziców i uczniów

 

KLASA  E (matematyczno-geograficzna)

Planowana siatka godzin w klasie E (matematyczno-geograficznej)

Dwa obowiązkowe rozszerzenia: geografia, matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

Nauczane języki obce: język angielski – kontynuacja, język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

Przedmiotem uzupełniającym jest język angielski w biznesie realizowany w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych zawodami przyszłości i własną działalnością gospodarczą oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. To doskonały profil dla osób lubiących nauki społeczne i matematykę. Młodzież tej klasy bierze udział w rozprawach sądowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Nauczanie wspomagane jest przez współpracę z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Organizowane są warsztaty samorządowe oraz wycieczki i zajęcia terenowe, np. w kopalni soli w Kłodawie*. Uczniowie biorą udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej oraz grze „Hossa”. 

Przykładowe kierunki studiów: ekonomia (SGH), geodezja i kartografia, urbanistyka, planowanie przestrzenne, geoinformatyka, prawo, socjologia, MISMAP (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze), stosunki międzynarodowe.

*dobór wyjazdów i warsztatów następuje w porozumieniu nauczycieli, rodziców i uczniów