Zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej V LO

Więcej informacji

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2022/2023

Informacje o ofercie

Prezentacja multimedialna o szkole

dla kandydatów - edycja 2022

Link do prezentacji

Aktualności

W wieku 99 lat odszedł Profesor Witold Kieżun, absolwent Poniatówki

13 czerwca 2021 roku w wieku 99 lat odszedł prof. Witold Kieżun, wybitny ekonomista, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, jeden z najwybitniejszych absolwentów V Liceum Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, w którym w 1939 roku zdał maturę. W czasie okupacji ukończył studia w Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki, uzyskał dyplom inżyniera budowy maszyn, studiował także na Wydziale Prawa Tajnego Uniwersytetu Warszawskiego. Wziął udział w Powstaniu Warszawskim w stopniu kaprala podchorążego (ps. „Wypad”). Służył w oddziale do zadań specjalnych „Harnaś” w batalionie „Gustaw”, uczestniczył m.in. w akcji zdobycia Poczty Głównej (plac Napoleona, dziś Powstańców Warszawy) oraz Komendy Policji i parafialnego domu kościoła Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. W 1945 został zesłany do łagru. Do kraju powrócił na mocy amnestii w 1946 roku. Rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył w 1949, wówczas wstąpił też do Stronnictwa Demokratycznego i rozpoczął pracę w Narodowym Banku Polskim. W 1964 doktoryzował się w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, habilitację uzyskał w 1969. W latach 1971-1973 był kierownikiem Zakładu Prakseologii Polskiej Akademii Nauk. Następnie był kierownikiem Zakładu Teorii Organizacji Instytutu Organizacji i Kierowania Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk (od 1977 Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego). W 1975 uzyskał tytuł naukowy profesora. W latach 70. prowadził wykłady z zakresu zarządzania i administracji w Wyższej Szkole Nauk Społecznych; od roku 1980 wykładał za granicą, m.in. na Temple University w Filadelfii i na Uniwersytecie w Montrealu. W 1995 został profesorem Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładał także m.in. w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Był członkiem honorowym PAN. Doktor honoris causa Akademii Leona Koźmińskiego, Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi.
Cześć Jego pamięci!

Więcej o życiu i działalności powstańczej Profesora Kieżuna można przeczytać na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Warto także posłuchać wspomnień Profesora “Jestem dzieckiem szczęścia” nagranych w 2012 roku dla Polskiego Radia.

Wspomnienia o Poniatówce publikowaliśmy w jubileuszowym “Głosie Poniatówki” 2018, nr 3:


Biblioteka zaprasza na wystawę “Kanon Literacki Poniatówki”

Biblioteka Poniatówki zapraszamy na wystawę książek od 9 czerwca do 15 czerwca 2021 roku w hallu szkoły, gdzie można zapoznać się z Kanonem Literacki Poniatówki. Zachęcamy także do wzięcia udziału w tworzeniu nowej wersji kanonu w ramach konkursu “Dorzuć do kanonu”. Biblioteka Poniatówki pragnie stworzyć nową edycję tego kanonu, która będzie odpowiadała współczesnym potrzebom czytelniczym.

Konkurs stypendialny Fundacji im. Ks. J. Poniatowskiego

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,

Okres pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i edukacji zdalnej był dla nas wszystkich czasem trudnym, w którym oprócz nowych wyzwań edukacyjnych mierzyliśmy się także z częściową utratą swoich pasji i ograniczeniami w rozwoju różnego rodzaju zainteresowań. 

Ponowne podjęcie działań rozwijających nie tylko nas samych, ale także dających nowe umiejętności innym wymaga czasem bodźca zewnętrznego.

Wychodząc naprzeciw współczesnym problemom, a także w celu wzmocnienia przynależności do Społeczności „Poniatówki” Fundacja im. Księcia Józefa Poniatowskiego Wspomagania i Rozwoju Nowoczesnej Szkoły inicjuje program stypendialny mający na celu rozwijanie wśród uczniów V LO:

  • kreatywności i pomysłowości,
  • twórczego poszukiwania i inspirującej współpracy z innymi,
  • umiejętności publicznego prezentowania własnych pomysłów,
  • kierowania własnym rozwojem i inwestowaniem w obszary zainteresowań, które wpływają inspirująco na grupę lub zespół,
  • umiejętności dzielenia się ze środowiskiem lokalnym tym, co pożyteczne.

Przyjmowanie wniosków/projektów stypendialnych rozpoczyna się już teraz – stypendia przyznawane będą od września 2021 roku (nowy rok szkolny)!

Nazwa działaniaTermin
Składanie wniosków stypendialnychdo 10 września 2021 r.
Etap 1: weryfikacja spełnienia wymogów formalnych do 17 września 2021 r.
Etap 2: ocena merytoryczna projektów do 24 września 2021 r.
Etap 3: prezentacja konkursowa projektów27-30 września 2021 r.

Szczegółowe warunki udziału w programie stypendialnym oraz regulamin konkursowy znajdują się w załączeniu!

Życząc sobie i Państwu, a przede wszystkim Uczniom, aby ten nowy projekt był kolejnym inspirującym wyróżnikiem Poniatówki dziękuję zarówno Radzie Rodziców jak i absolwentom Poniatówki za dotychczasowe udzielane szkole wsparcie i owocną współpracę.

 
Absolwenci zachęcają rodziców do dokonywania dobrowolnych wpłat na konto Fundacji im. Księcia Józefa Poniatowskiego Wspomagania i Rozwoju Nowoczesnej Szkoły:
26 1020 1068 0000 1202 0149 7866 – wszystkie środki będą przeznaczone na działalność statutową fundacji przekładającej się na rozwój szkoły.

W imieniu fundatorów stypendiów,
Dyrekcja V Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie
Dyrektor Mirosław Sosnowski Wicedyrektor Maciej Rusiecki

Regulamin Konkursu Stypendialnego PDF

Rekrutacja – terminarz składania wniosków i dane kontaktowe do Komisji

Godziny przyjmowania wniosków składanych osobiście

17 maja – 20 czerwca* (w dni robocze) – 10:00–14:00 

*Wyjątkiem są dni 25, 26, 27 maja oraz 3 i 4 czerwca – w te dni wnioski przyjmowane są TYLKO ZDALNIE! 

21 czerwca 10:00–16:00 

25 czerwca – 12:00–16:00 

28 czerwca – 16 lipca (w dni robocze) – 10:00–15:00 

23 lipca – 30 lipca (w dni robocze) – 10:00–15:00 

Nr telefonu do Komisji Rekrutacyjnej (czynny w godzinach stacjonarnej pracy komisji): 723 244  873 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół z uwagi na sytuację pandemiczną wniosek rekrutacyjny można składać także w wersji elektronicznej (24h na dobę). 

Poniżej podajemy adresy do przesyłania wniosków rekrutacyjnych drogą elektroniczną. Kandydaci wysyłają wniosek rekrutacyjny wraz z dokumentacją na adres klasy pierwszego wyboru na liście preferencji. W temacie wiadomości należy podać nazwisko i imię kandydata oraz symbol oddziału (np. Klasa A) naszego Liceum umieszczonego na pierwszym miejscu na liście preferencji. 

KLASA A (trzy obowiązkowe rozszerzenia: język polski, geografia i wiedza o społeczeństwie) adres e-mail do przesyłania dokumentacji:  rekrutacja1a@vlo.edu.pl  

KLASA B (dwa obowiązkowe rozszerzenia: matematyka, fizyka) adres e-mail do przesyłania dokumentacji: rekrutacja1b@vlo.edu.pl 

KLASA C (trzy obowiązkowe rozszerzenia: chemia, fizyka, matematyka) adres e-mail do przesyłania dokumentacji: rekrutacja1c@vlo.edu.pl 

KLASA D (trzy obowiązkowe rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka) adres e-mail do przesyłania dokumentacji:  rekrutacja1d@vlo.edu.pl 

KLASA E (dwa obowiązkowe rozszerzenia: geografia, matematyka) adres e-mail do przesyłania dokumentacji:  rekrutacja1e@vlo.edu.pl 

Adres e-mail do Komisji Rekrutacyjnej V LO rekrutacja@vlo.edu.pl . Prosimy o przesyłanie na ten adres jedynie pytań ogólnych dotyczących rekrutacji, natomiast wnioski rekrutacyjne należy przesyłać na podany powyżej adres e-mail klasy pierwszego wyboru.

Archiwa