Zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej V LO

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wniosek rekrutacyjny i dokumenty wymagane można składać osobiście lub w wersji elektronicznej zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Szczegółowy Harmonogram Prac Komisji Rekrutacyjnej V LO im. Księcia J. Poniatowskiego

W związku z koniecznością zapewnienia zasad reżimu sanitarnego  w dniach od 15 czerwca do 19 czerwca oraz w dniach 24 czerwca, 3 i 6 lipca 2020 roku będzie można składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną. 

Forma elektronicznego przesyłania wniosku i załączników

Kandydaci wysyłają wniosek rekrutacyjny w wersji elektronicznej bezpośrednio przez system  rekrutacji warszawa.edu.com.pl. Natomiast skany dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, dyplomów uprawniający do uzyskania dodatkowych punktów, zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej) należy przesłać na adresy e-mail klasy pierwszego wyboru podany poniżej,

lub

wersję zeskanowaną papierowego wniosku (wydrukowany wniosek z konta utworzonego na  stronie warszawa.edu.com.pl, podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna i kandydata) wraz ze skanami załączników (świadectwem ukończenia szkoły podstawowej, dyplomami uprawniający do uzyskania dodatkowych punktów, zaświadczeniem o wynikach egzaminu po szkole podstawowej) na podane poniżej  adresy e-mail  klasy pierwszego wyboru na liście preferencji.

W temacie wiadomości należy podać imię i nazwisko kandydata oraz symbol oddziału naszego Liceum umieszczonego  na pierwszym miejscu na liście preferencji.

ADRESY REKRUTACYJNE POSZCZEGÓLNYCH KLAS

KLASA A (trzy obowiązkowe rozszerzenia: język polski, geografia i historia) adres e-mail do przesyłania wniosku rekrutacyjnego:  rekrutacja1a@vlo.edu.pl 

KLASA B (dwa obowiązkowe rozszerzenia: matematyka, fizyka) adres e-mail do przesyłania wniosku rekrutacyjnego: rekrutacja1b@vlo.edu.pl

KLASA C (trzy obowiązkowe rozszerzenia: chemia, fizyka, matematyka) adres e-mail do przesyłania wniosku rekrutacyjnego: rekrutacja1c@vlo.edu.pl

KLASA D (trzy obowiązkowe rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka) adres e-mail do przesyłania wniosku rekrutacyjnego:  rekrutacja1d@vlo.edu.pl

KLASA E (trzy obowiązkowe rozszerzenia: geografia, WOS, matematyka) adres e-mail do przesyłania wniosku rekrutacyjnego:  rekrutacja1e@vlo.edu.pl

 

Kontakt do Komisji Rekrutacyjnej

Adres e-mail  do Komisji Rekrutacyjnej w innych sprawach rekrutacja@vlo.edu.pl

Telefon do komisji rekrutacyjnej –  tel. 723 244 873

Dyżur telefoniczny będzie się odbywał w godzinach 10:00-14:00 w dniach pracy Komisji Rekrutacyjnej wyszczególnionych  w harmonogramie Prac Komisji Rekrutacyjnej V LO im. Księcia J. Poniatowskiego 

 

Więcej informacji na temat rekrutacji  znajdą Państwo na poniższej stronie

REKRUTACJA 2020/2021 – PODSTAWOWE INFORMACJE