Zasady punktacji dodatkowych osiągnięć ustalone przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Pismo informacyjne  Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty wraz z wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Warszawa,  26 lutego 2020 r.
 
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32,
00-024 Warszawa
 
KOG.5563.33.2019

Dyrektorzy
szkół województwa mazowieckiego

dotyczy: wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 z póżn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020:

– zawody zgłoszone w roku 2019/2020 (zał. nr 1),

– zawody zgłoszone w roku szkolnym 2018/2019 (zał. nr 2),

– wykaz zawodów organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych  (zał. nr 3),

 lista olimpiad przedmiotowych wraz z informacją MEN ( zał. nr 4).

Jednocześnie informuję, że za wysokie miejsca w zawodach (zał. 1 i zał. 2) określa się maksymalnie pierwsze trzy miejsca (wyniki) w zawodach wymienionych w wykazie na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub powiatowym.

Należy podkreślić, że otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata, wyróżnienia określonego przez organizatora konkursu, a niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem nie stanowi podstawy do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji.

Dyrektorzy szkół mogą wpisać na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej miejsca zwycięskie w zawodach:

– z załącznika nr 1 z całego II etapu edukacyjnego,

– z załącznika nr 2, osiągnięte wyłącznie w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.

                                                                   Z poważaniem                                                                                                             MAZOWIECKI WICEKURATOR OŚWIATY                                                                                                                /-/                                                                                                            Krzysztof Wiśniewski

 

Link do tego pisma na stronie Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Mazowieckie Kuratorium Oświaty – Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2019/2020