Informacja o prowadzonej rekrutacji uzupełniającej do V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023

1. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących oddziałów:

1A (prawna):

przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia

nauczane języki obce:
I:język angielski – kontynuacja
II: język francuski – od podstaw lub język hiszpański – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia

1B (matematyczno-fizyczna):

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

nauczane języki obce:
I: język angielski – kontynuacja
II: język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

1C (chemiczno-fizyczna):

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, chemia
nauczane języki obce:
I: język angielski – kontynuacja
II: język hiszpański – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, chemia

1D (biologiczno-chemiczna):

przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia
nauczane języki obce:
I. język angielski – kontynuacja
II. język niemiecki – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia

1E (matematyczno-geograficzna):

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia
nauczane języki obce
I. język angielski – kontynuacja
II. język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:
język polski, język angielski, matematyka, geografia

1F (matematyczno-fizyczna):

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
nauczane języki obce:
I: język angielski – kontynuacja
II: język hiszpański – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

2. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w oparciu o Regulamin Rekrutacji do V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 z zachowaniem następujących terminów:

od 1 do 3 sierpnia 2022 r. od 12.00 do godz. 15:00

Składanie dokumentów rekrutacyjnych i wniosków o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej odbywa się stacjonarnie, w budynku V LO.W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w systemie elektronicznym.

12 sierpnia 2022 r.

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

od 16 do 18 sierpnia od 12.00 do godz. 15:00

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, przez złożenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • potwierdzenie woli podjęcia nauki w V Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. J. Poniatowskiego
    w Warszawie (Kwestionariusz rekrutacyjny na rok szkolny 2022/2023).

19 sierpnia br. do godz. 14:00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.


3. Do komisji rekrutacyjnej V LO należy złożyć następujące dokumenty:

Wniosek rekrutacyjny (podanie o przyjęcie do szkoły) potwierdzone własnoręcznym podpisem kandydata i co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego.

Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej.

UWAGA:
Kandydaci, u których V LO było szkołą pierwszej preferencji w podstawowym naborze do szkół ponadpodstawowych, nie muszą dostarczać poświadczonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez dyrektora szkoły podstawowej.

UWAGA:
Kandydaci, u których V LO było szkołą pierwszej preferencji w podstawowym naborze do szkół ponadpodstawowych, nie muszą dostarczać poświadczonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Zaświadczenie o osiągnięciach ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które umożliwią skorzystanie z dodatkowych uprawnień.

UWAGA:
Kandydaci, u których V LO było szkołą pierwszej preferencji w podstawowym naborze do szkół ponadpodstawowych, nie muszą dostarczać poświadczonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Wzór wniosku do pobrania

Posted in Wydarzenia.