EN DE FR

Fundacja im. Księcia J. Poniatowskiego

Fundacja im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Wspomagania i Rozwoju Nowoczesnej Szkoły
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 8
NR KONTA 26 1020 1068 0000 1202 0149 7866

Fundacja im. Księcia Józefa Poniatowskiego Wspomagania i Rozwoju Nowoczesnej Szkoły została ufundowana w połowie lat 90 ubiegłego wieku przez osoby ściśle związane z V Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Józefa Poniatowskiego, m.in. nauczycieli, rodziców uczniów. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000183735.

Zgodnie ze statutem, Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a/ przyznawanie stypendiów i nagród uczniom V Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie,
b/ dofinansowanie działalności V Liceum Ogólnokształcącego, a w szczególności:
– wyposażenie pracowni, klas, laboratoriów w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne,
– wyposażenie szkolnych gabinetów lekarskich,
– dofinansowanie obiadów.
c/ organizowanie i dofinansowanie obozów uczniowskich i innych form wypoczynku,
d/ współpracę ze specjalistami z zakresu medycyny w profilaktyce zdrowotnej wśród uczniów V Liceum Ogólnokształcącego oraz wychowanków,
e/ organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów, dyskusji,
f/ gromadzenie środków finansowych, zasobów materialnych na rzecz Fundacji,
g/ organizację imprez okolicznościowych mających na celu podtrzymywanie i przekazywanie wartości i tradycji,
h/ organizację cyklicznych spotkań wychowanków,
i/ organizację kursów przygotowawczych na studia,
j/ wspieranie doskonalenia programów dydaktycznych, wychowawczych oraz promowanie programów autorskich,
k/ organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć w formie kół zainteresowań, kursów nauki języków obcych.

Zgodnie ze statutem, dochodami Fundacji są:
a/ dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów, imprez publicznych organizowanych przez lub na rzecz Fundacji,
b/ dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
c/ prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw przekazanych Fundacji nieodpłatnie bądź odpłatnie,
d/ odsetki od wkładów na rachunkach bankowych,
e/ dochody z wynajmu obiektów sportowych, w tym powierzchni reklamowej oraz sal lekcyjnych,
f/ dochody z organizacji kursów komputerowych, kursów nauki języków obcych oraz kursów przygotowawczych do egzaminów do liceum i na studia.

Obecny Zarząd Fundacji składa się z absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego:

  1. Krzysztof Walczak – Prezes Zarządu
  2. Sylwester Zawada – Członek Zarządu
  3. Michał Stępniewski – Członek Zarządu
Skip to content