EN DE FR

Deklaracja dostępności

V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.vlo.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-12-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Brak transkrypcji opisowej materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre z zamieszczonych informacji tekstowych to pliki graficzne lub pliki PDF pozbawione opisu alternatywnego.
 3. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 4. Zdjęcia zamieszczone na stronie nie posiadają opisu alternatywnego.
 5. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 6. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 7. Brak struktury nagłówkowej w niektórych tekstach zamieszczonych na stronie.
 8. Większość treści została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-16.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Kozłowska a.kozlowska@vlo.edu.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 22 831 48 04.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Nowolipie i Karmelickiej w Warszawie.

 1. Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Nowolipie. Dojście piesze chodnikiem od ulicy Nowolipie. Wejście główne zadaszone. Przed wejściem znajdują się schody trzystopniowe, dostęp zapewnia pochylnia. Wejście wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz (szerokość przejścia 80 cm, brak progów), umożliwia komunikacje pojazdów dla niepełnosprawnych. W holu wejściowym znajdują się 3-stopniowe schody, wjazd na teren głównego budynku jest możliwy za pośrednictwem rozkładanej pochylni dostępnej w portierni. W holu platforma-winda dla niepełnosprawnych.
 2. W budynkach dostępne 4 toalety dla niepełnosprawnych. Możliwy wstęp z psem asystującym do pomieszczeń budynku. Brak dostępu do tłumacza PJM, języka migowego. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie brajla i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.
 3. Brak miejsc parkingowych dla osób niebędących pracownikami szkoły.
 4. Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej znajdujące się w okolicy nazwane są Kino Femina oraz Metro Ratusz Arsenał.
 5. Możliwość podjazdu pojazdów dowożących osoby o ograniczonej mobilności od strony ul. Karmelickiej, bezpośrednio pod alternatywne wejście do szkoły od strony hali sportowej, po uprzednim zgłoszeniu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-16.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skip to content