EN DE FR

Dokumenty wymagane od zakwalifikowanych kandydatów

Przypominamy wszystkim zakwalifikowanym kandydatom o konieczności dostarczenia oryginałów dokumentów!

W dniach 21-27 lipca 2022 roku w godzinach 11:00-15:00 należy przekazać komisji rekrutacyjnej V LO następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • potwierdzenie woli podjęcia nauki i kwestionariusz rekrutacyjny na rok szkolny 2022/2023 (podpisany przez opiekuna prawnego),
  • zaświadczenie o tytule laureata lub finalisty olimpiady/konkursu MKO,
  • kartę zdrowia ze szkoły podstawowej (lub oświadczenie rodziców, że karta zdrowia nie była prowadzona przez szkołę podstawową),
  • trzy fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).
Skip to content