EN DE FR

Informacja o prowadzonej rekrutacji uzupełniającej do V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023

1. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących oddziałów:

 • 1A (prawna):
  • przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia
  • nauczane języki obce:
   • I:język angielski – kontynuacja
   • II: język francuski – od podstaw lub język hiszpański – kontynuacja
  • przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia
 • 1B (matematyczno-fizyczna):
  • przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
  • nauczane języki obce:
   • I: język angielski – kontynuacja
   • II: język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja
  • przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, informatyka
 • 1C (chemiczno-fizyczna):
  • przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, chemia
  • nauczane języki obce:
   • I: język angielski – kontynuacja
   • II: język hiszpański – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja
  • przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, chemia
 • 1D (biologiczno-chemiczna):
  • przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia
  • nauczane języki obce:
   • I. język angielski – kontynuacja
   • II. język niemiecki – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja
  • przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia
 • 1E (matematyczno-geograficzna):
  • przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia
  • nauczane języki obce:
   • I. język angielski – kontynuacja
   • II. język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja
  • przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia
 • 1F (matematyczno-fizyczna):
  • przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
  • nauczane języki obce:
   • I: język angielski – kontynuacja
   • II: język hiszpański – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja
  • przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

2. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w oparciu o Regulamin Rekrutacji do V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 z zachowaniem następujących terminów:

 • od 1 do 3 sierpnia 2022 r. od 12.00 do godz. 15:00
  • Składanie dokumentów rekrutacyjnych i wniosków o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej odbywa się stacjonarnie, w budynku V LO.W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w systemie elektronicznym.
 • 12 sierpnia 2022 r.
  • Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • od 16 do 18 sierpnia od 12.00 do godz. 15:00
  • Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, przez złożenie:
   • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
   • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
   • potwierdzenie woli podjęcia nauki w V Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie (Kwestionariusz rekrutacyjny na rok szkolny 2022/2023).
 • 19 sierpnia br. do godz. 14:00
  • Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

3. Do komisji rekrutacyjnej V LO należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek rekrutacyjny (podanie o przyjęcie do szkoły) potwierdzone własnoręcznym podpisem kandydata i co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej.
  • UWAGA! Kandydaci, u których V LO było szkołą pierwszej preferencji w podstawowym naborze do szkół ponadpodstawowych, nie muszą dostarczać poświadczonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 • Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej.
  • UWAGA! Kandydaci, u których V LO było szkołą pierwszej preferencji w podstawowym naborze do szkół ponadpodstawowych, nie muszą dostarczać poświadczonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 • Zaświadczenie o osiągnięciach ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które umożliwią skorzystanie z dodatkowych uprawnień.
  • UWAGA! Kandydaci, u których V LO było szkołą pierwszej preferencji w podstawowym naborze do szkół ponadpodstawowych, nie muszą dostarczać poświadczonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Wzór wniosku

Skip to content