EN DE FR

Status prawny

Organem prowadzącym liceum jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Szkoła działa w oparciu o Ustawę o systemie oświaty (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) i Kartę Nauczyciela.

Nadzór pedagogiczny nad działalnością liceum sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Skip to content